ACHAK.CZ - Asociace chovatelů antropomorfních koní

Barrel race

Pravidla soutěže barrel race antropomorfních koní, verze 1.2, vyhlášeny a platné ode dne 7. srpna 2009

Všeobecná ustanovení

 1. Barrel race je soutěží, při které se za uvedených podmínek prověřují dvojice jezdců a koní na corralu. Jedná se o disciplínu na čas, prověřující také balanční schopnosti jezdce.
 2. Vítězem se stává dvojice, která drahou korektně projede v nejkratším čase.
 3. Všichni soutěžící se musejí řídit zásadou fair play.

Účastníci

 1. Do soutěže nastupují účastníci vždy ve dvojicích jezdce a koně. Jedna osoba smí v rámci jedné soutěže vystupovat v roli jezdce i koně, pokud tím nenarušuje průběh soutěže.
 2. Účastníci jsou povinni přihlásit se dle pokynů pořadatele (zejména včas a předepsaným způsobem). Pořadatel zapíše jejich jména do výkazu o průběhu a výsledcích a přidělí jim startovní číslo.
 3. Povinným vybavením jezdce je jezdecký nebo drezurní bič.
 4. Kůň smí být vybaven dle uvážení jezdce jakýmkoliv způsobem, pokud tím není ohrožena bezpečnost ostatních závodníků. Například postrojem, ohlávkou, vodítkem, análním kolíkem a podobně.
 5. Jezdec zodpovídá za chování svého koně a je povinen zajistit, aby jeho kůň neohrožoval plynulost soutěže, neohrožoval diváky a neznečisťoval prostory konání soutěže. Taktéž sám je povinen zdržet se jednání, které by k tomu vedlo. V případě porušení této povinnosti může být dvojice vyřazena ze soutěže.

Závod

 1. Organizuje se max. dvoukolově, jezdci se započítává lepší čas z první nebo druhé jízdy. O případném zvýšení počtu kol rozhoduje hlavní rozhodčí po dohodě s hlavním pořadatelem.
 2. Trasa musí být přesně vymezena. Barely musí být tři a musí být umístěny tak, že nejvzdálenější od vjezdu do corralu tvoří vrchol rovnoramenného trojúhelníku s druhými dvěmi. Minimální vzdálenost barelů od sebe jsou 4 m. Jezdec musí objet všechny barely v corralu a po objetí každého musí vždy protnout svou dráhu.
 3. Startovní a cílová čára musí být jasně vyznačena.
 4. Jezdec v jedné z rukou drží polévkovou lžíci s vajíčkem (nebo podobným předmětem - míčkem...), které mu v průběhu závodu nesmí spadnout.
 5. Jezdec se na koni veze jakýmkoliv způsobem.
 6. Měření času začíná a končí v okamžiku, kdy kůň vezoucí jezdce protne startovní a cílovou čáru.
 7. Po startu objíždí soutěžící barely buď zprava nebo zleva od nejbližších k vzdálenějšímu. Po objetí posledního se vrací do cíle přímým směrem.
 8. Od výzvy ke startu má jezdec 30 sekund na start. Nedodržení tohoto limitu se trestá vyloučením v této jízdě.
 9. Za každý převržený barel je jezdec trestán 5ti trestnými sekundami k dosaženému času. Nedodržení kurzu se trestá diskvalifikací. Taktéž ztráta vajíčka ze lžíce během měření času je trestána diskvalifikací.
 10. Při rovnosti časů se koná jedna nebo více rozjížděk.

Povinnosti pořadatele

 1. Zajistit corral a barely nebo překážky, které jejich funkci nahradí. Také zajistit lžíci a dostatečný počet vajíček či jiných předmětů podobného charakteru. 
 2. Provést registraci závodníků.
 3. Řádně vyplnit Výkaz o průběhu a výsledcích závodu a zajistit jeho doručení ACHAK.
 4. Delegovat rozhodčího, rozhodčím nesmí být nikdo ze závodníků.