ACHAK.CZ - Asociace chovatelů antropomorfních koní

Drezura

Pravidla drezury antropomorfních koní, verze 1.1, vyhlášeny a platné ode dne 1. září 2004

Všeobecná ustanovení

 1. Drezura je soutěží, při které se prováděním předepsaných úloh prověřují dvojice jezdců a koní na soutěžním obdélníku. Tyto úlohy mají prokázat klid, uvolněnost a ovladatelnost koně a dovednost jezdce v ovládání koně.
 2. Dvojice získává kladné body za správné provedení drezurních úloh. Vítězem se stává dvojice s největším počtem kladných bodů.
 3. Všichni soutěžící se musejí řídit zásadou fair play.

Účastníci

 1. Do soutěže nastupují účastníci vždy ve dvojicích jezdce a koně. Jedna osoba smí v rámci jedné soutěže vystupovat v roli jezdce i koně, pokud tím nenarušuje průběh soutěže.
 2. Účastníci jsou povinni přihlásit se dle pokynů pořadatele (zejména včas a předepsaným způsobem). Pořadatel zapíše jejich jména do výkazu o průběhu a výsledcích a přidělí jim startovní číslo.
 3. Povinným vybavením jezdce je jezdecký nebo drezurní bič.
 4. Kůň musí mít oči zavázané páskou, přes kterou nemůže vidět.
 5. Kůň smí být vybaven dle uvážení jezdce jakýmkoliv způsobem, pokud tím není ohrožena bezpečnost ostatních závodníků. Například postrojem, ohlávkou, vodítkem, análním kolíkem a podobně.
 6. Jezdec zodpovídá za chování svého koně a je povinen zajistit, aby jeho kůň neohrožoval plynulost soutěže, neohrožoval diváky a neznečisťoval prostory konání soutěže. Taktéž sám je povinen zdržet se jednání, které by k tomu vedlo. V případě porušení této povinnosti může být dvojice vyřazena ze soutěže.

Úlohy a bodování

 1. Startovní a cílová čára musí být jasně vyznačena.
 2. Měření času začíná a končí v okamžiku, kdy kůň protne startovní a cílovou čáru.
 3. Nástup ke krasojízdě. Jezdec přivede koníka na startovní čáru.
 4. Základní postavení. Koník stojí čelem ke středu soutěžní plochy. Toto nasměrování se ještě nehodnotí. Hodnocení začíná startovním pokynem ve směru ke středu pole. Kůň musí jít krokem.
 5. Zastavení. Kůň musí na tomto bodě zastavit. Jeho nohy jsou vedle sebe. Po zastavení se pokračuje v cestě. Ohodnocení: nezastavení - 0 bodů; nohy nejsou souběžně - 1; nohy souběžně - 2.
 6. Obkreslení rohů. Všechny čtyři rohy musí byt obkresleny co možná nejlépe až k příští figuře. Ohodnocení: Za každý skvěle obejitý roh - 1 bod.
 7. Obkreslení kruhu. Kruh musí být předveden co možná nejkulatější a nejstejnoměrnější. Ohodnocení: žádný kruh - 0; kruh není kulatý - 1; jako podle kružítka - 2 body.
 8. Prudká zatáčka a zrychlení (trysk). Koník prudce zrychlí a přeběhne rychle soutěžní pole a co možná nejpřesněji opíše úhlopříčku. Ohodnocení: správně provedená zatáčka - 1; úhlopříčka rovná a přesná - 1; kontrolovaná rychlost - 2 body.
 9. Běžná rychlost a prudká zatáčka. Koník musí zpomalit a správně prudce zatočit za roh. Ohodnocení: krásně obkreslený roh - 1 bod.
 10. Chůze krokem vzad. Koník bude zastaven a musí provést třikrát podle signálu opratěmi krok vzad. Ohodnocení: zastavení - 1; chůze vzad - 1; 3 kontrolované kroky vzad - 1 bod.
 11. Obkreslit číslici osm. Oceněna bude přesnost kroužků. Číslice musí být umístěna v plném čtverci vpravo nahoře soutěžního pole. Ohodnocení: krásně obkreslená číslice osm - 4 body.
 12. Konec. Po následujícím obejití rohu (1 bod) končí krasojízda ve středu soutěžního pole. Vozka (jezdec) se otočí směrem k porotě. Ohodnocení: nezastavení - 0; nohy nejsou souběžně - 1; nohy v základní pozici (souběžně) - 2.
 13. Následně může být uděleno až pět bodů za soulad, chování a držení těla. Tak budou oceněny obzvláště vysoké kroky, plynulé přechody z figury do figury a dobrovolnost reakcí na pokyny.
 14. V průběhu závodu smí jezdec jít (běžet) před koněm, za ním nebo vedle něj, ve vzdálenosti nejvýše 2.5 metru.
 15. Kůň po celou dobu závodu nesmí být ovládán hlasově, s vyjímkou hlasových povelů pro start a pro zastavení.

Hodnocení

 1. Kladné body se udělují za provedené úlohy tak, jak bylo uvedeno.
 2. Cílem dvojice je provést všechny předepsané úlohy na obdélníku a získat přitom maximum kladných bodů. Při shodném počtu bodů vítězí dvojice, která závod dokončila v kratším čase.
 3. Dvojice je v daném kole vyloučena při úplném odmítnutí poslušnosti koně.
 4. Běží se nejméně jediné kolo.

Povinnosti pořadatele

 1. Zajistit drezurní obdélník.
 2. Provést registraci závodníků.
 3. Řádně vyplnit Výkaz o průběhu a výsledcích závodu a zajistit jeho doručení ACHAK.
 4. Delegovat 1-5 člennou porotu, v porotě nesmí být nikdo ze závodníků.