ACHAK.CZ - Asociace chovatelů antropomorfních koní

Parkurové skákání

Pravidla parkurového skákání antropomorfních koní, verze 1.2. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení, 7. srpna 2009.

Všeobecná ustanovení

 1. Parkurové skákání je soutěží, při které se za různých podmínek prověřují dvojice jezdců a koní na parkuru s překážkami. Tyto soutěže mají prokázat klid, uvolněnost, sílu a dovednost koně při skákání a dovednost jezdce v ovládání koně.
 2. Jestliže se dvojice dopouští chyb, je za ně penalizována. Vítězem se stává dvojice s nejmenším počtem trestných bodů.
 3. Všichni soutěžící se musejí řídit zásadami fair play.

Účastníci

 1. Do soutěže nastupují účastníci vždy ve dvojicích jezdce a koně. Jedna osoba smí v rámci jedné soutěže vystupovat v roli jezdce i koně, pokud tím nenarušuje průběh soutěže.
 2. Účastníci jsou povinni přihlásit se dle pokynů pořadatele (zejména včas a předepsaným způsobem). Pořadatel zapíše jejich jména do výkazu o průběhu a výsledcích a přidělí jim startovní číslo.
 3. Povinným vybavením jezdce je jezdecký nebo drezurní bič.
 4. Kůň smí být vybaven dle uvážení jezdce jakýmkoliv způsobem, pokud tím není ohrožena bezpečnost ostatních závodníků. Například postrojem, ohlávkou, vodítkem, análním kolíkem a podobně.
 5. Jezdec zodpovídá za chování svého koně a je povinen zajistit, aby jeho kůň neohrožoval plynulost soutěže, neohrožoval diváky a neznečisťoval prostory konání soutěže. Taktéž sám je povinen zdržet se jednání, které by k tomu vedlo. V případě porušení této povinnosti může být dvojice vyřazena ze soutěže.

Překážky

 1. Parkur se skládá nejméně z pěti, nejvíce patnácti překážek.
 2. V parkuru musí být zastoupeny nejméně dva z následujících typů překážek:
  • Svislá překážka: Taková, kde všechny prvky, ze kterách se skládá jsou umístěny ve stejné svislé rovině a ani na straně odskoku a doskoku neleží žádná bariera, proutěnka apod.
  • Šířková překážka: Taková překážka, jejíž překonání vyžaduje výkon jak ve skoku do výšky tak do dálky.
  • Vodní příkop: Šířková překážka, která není doplněna žádnou překážkou před, nad, nebo za vodní hladinou.
  • Kombinace a vzdálenosti: Skupina dvou, tří nebo více překážek, na jejichž překonání je třeba dvou a více skoků.
 3. Kůň je povinen překážky překonat v určeném pořadí a směru.
 4. Pořadí překonání překážek je určeno čísly na přední straně překážky. Číslice musí být dostatečně kontrastní proti pozadí a jejich výška musí být nejméně 80 mm.
 5. Směr překonání překážek je určen pomocí barevných vlajek nebo podobným způsobem. Červená vlajka je umístěna na pravé straně překážky, volitelně bílá vlajka na straně levé.
 6. V průběhu překonávání parkuru smí jezdec jít (běžet) před koněm, za ním nebo vedle něj, ve vzdálenosti nejvýše 2.5 metru.
 7. Všem účastníkům musí být před začátkem závodu umožněno projít si parkur a nejméně jeden zkušební skok přes každou překážku.

Hodnocení

 1. Cílem dvojice je projít celý parkur a získat přitom minimum trestných bodů. Při shodném počtu trestných bodů vítězí dvojice, která parkur prošla v nejkratším čase.
 2. Trestné body se udělují takto:
  • 1 trestný bod za poboření překážky; pokud spadne pouze jiné břevno než horní (profil překážky zůstane zachován) není dvojice penalizována,
  • 1 trestný bod za zastavení před překážkou,
  • 3 trestné body za první odmítnutí poslušnosti koně.
 3. Dvojice je v daném kole vyloučena:
  • při druhém odmítnutí poslušnosti koně,
  • pokud kůň nepřeskočí některou z překážek,
  • pokud kůň přeskočí překážku v chybném pořadí,
  • neprojde-li startem nebo cílem,
  • opustí-li kůň kolbiště jinak než cílem.
 4. Běží se nejméně dvě, nejvýše pět kol, započítává se nejlepší dosažený výsledek, v případě rovnosti druhý nejlepší atd.

Povinnosti pořadatele

 1. Zajistit vhodné kolbiště a překážky.
 2. Provést registraci závodníků.
 3. Řádně vyplnit Výkaz o průběhu a výsledcích závodu a zajistit jeho doručení ACHAK.
 4. Delegovat rozhodčího, rozhodčím nesmí být nikdo ze závodníků.