ACHAK.CZ - Asociace chovatelů antropomorfních koní

Zručnost se sulkou

Pravidla jízdy zručnosti se sulkou taženou antropomorfními koňmi, verze 1.1, vyhlášeny a platné ode dne 1. září 2004

Všeobecná ustanovení

 1. Jízda zručnosti se sulkou je soutěží, při které se za různých podmínek prověřují dvojice jezdců a koní na závodišti s překážkami. Tato soutěž má prokázat klid, uvolněnost, sílu a dovednost koně při tažení sulky a dovednost jezdce v ovládání koně.
 2. Jestliže se dvojice dopouští chyb, je za ně penalizována. Vítězem se stává dvojice s nejmenším počtem trestných bodů.
 3. Všichni soutěžící se musejí řídit zásadou fair play.

Účastníci

 1. Do soutěže nastupují účastníci vždy ve dvojicích jezdce a koně. Jedna osoba smí v rámci jedné soutěže vystupovat v roli jezdce i koně, pokud tím nenarušuje průběh soutěže.
 2. Účastníci jsou povinni přihlásit se dle pokynů pořadatele (zejména včas a předepsaným způsobem). Pořadatel zapíše jejich jména do výkazu o průběhu a výsledcích a přidělí jim startovní číslo.
 3. Povinným vybavením jezdce je jezdecký nebo drezurní bič.
 4. Kůň smí být vybaven dle uvážení jezdce jakýmkoliv způsobem, pokud tím není ohrožena bezpečnost ostatních závodníků. Například postrojem, ohlávkou, vodítkem, análním kolíkem a podobně.
 5. Jezdec zodpovídá za chování svého koně a je povinen zajistit, aby jeho kůň neohrožoval plynulost soutěže, neohrožoval diváky a neznečisťoval prostory konání soutěže. Taktéž sám je povinen zdržet se jednání, které by k tomu vedlo. V případě porušení této povinnosti může být dvojice vyřazena ze soutěže.

Překážky

 1. Dráha se skládá nejméně z pěti, nejvíce patnácti překážek.
 2. Na dráze musí být zastoupeny nejméně dva z následujících typů překážek:
  • Slalomová překážka: Taková, která ohraničením z obou stran určuje pomyslnou čáru, kterou sulka musí projet.
  • Slalomová dráha: Je vytyčena několika svislými překážkami, mezi kterými je nutno projet klasickým slalomovým způsobem.
  • Bariéra: Překážka, která zcela brání průjezdu sulky. Testuje přesné zastavení jakož i rychlé otočení se sulkou.
  • Konětoč: Kolotoč, kterým musí kůň projít. Ramena kolotoče se otáčejí kolem středové osy. V překážkovém běhu musí jezdec zachytit tyč a s ní v ruce udělat půlkruh. Přitom může řídit povoz pouze jednou rukou. Tyč bude dosažitelná z jednoho místa na dráze.
 3. Kůň je povinen překážky překonat v určeném pořadí a směru.
 4. Pořadí překonání překážek je určeno čísly na přední straně překážky. Číslice musejí být dostatečně kontrastní proti pozadí a jejich výška musí být nejméně 80 mm.
 5. Směr překonání překážek je určen pomocí barevných vlajek nebo podobným způsobem. Červená vlajka je umístěna na pravé straně překážky, volitelně bílá vlajka na straně levé.
 6. U slalomové dráhy je označena číslem pouze první svislá překážka. Barevně jsou označeny první dvě svislé překážky, čímž je jednoznačně určen směr nájezdu na slalomovou dráhu.
 7. V průběhu překonávání musí jezdec jet na sulce tažené koněm.
 8. Všem účastníkům musí být před začátkem závodu umožněno projet si soutěžní dráhu nejméně jednou.

Hodnocení

 1. Cílem dvojice je projet celou soutěžní dráhu a získat přitom minimum trestných bodů. Při shodném počtu trestných bodů vítězí dvojice, která dosála kratšího času.
 2. Trestné body se udělují takto:
  • 1 trestný bod za poboření překážky,
  • 3 trestné body za první odmítnutí poslušnosti koně.
 3. Dvojice je v daném kole vyloučena:
  • při druhém odmítnutí poslušnosti koně,
  • pokud kůň nepřekoná některou z překážek,
  • pokud kůň překoná překážku v chybném pořadí,
  • neprojde-li startem nebo cílem,
  • opustí-li kůň kolbiště jinak než cílem.
 4. Běží se jediné kolo.

Povinnosti pořadatele

 1. Zajistit vhodné kolbiště a překážky.
 2. Provést registraci závodníků.
 3. Řádně vyplnit Výkaz o průběhu a výsledcích závodu a zajistit jeho doručení ACHAK.
 4. Delegovat rozhodčího, rozhodčím nesmí být nikdo ze závodníků.